Travel Grant Recipients

IEEE CNS 2015 Student Travel Grant Recipients

Sponsor: IEEE Communications Society
Xingliang Yuan
Daniel Steinmetzer

Sponsor: National Science Foundation
Liyang Zhang
Guangchi Liu
Nolen Scaife
Jingyao Fan
Hesham Z Mekky
Ozan Basciftci 
Sushanta Mohan Rakshit 
Muhammad Qasim Ali

Sponsor: Army Research Office
Jeffrey M Pawlick